نمونه تجدید نظرخواهی خواهان دعوی تقابل نسبت به دادنامه دادگاه بدوی

نمونه تجدید نظرخواهی خواهان دعوی تقابل نسبت به دادنامه دادگاه بدوی

نمونه تجدید نظرخواهی خواهان دعوی تقابل نسبت به دادنامه دادگاه بدوی

ریاست محترم دادگاه تجدیدنظر استان ..........

با عرض سلام وادب، احتراماً در خصوص دادنامه به شماره ...........صادره از سوی شعبه ........... دادگاه حقوقی بخش ......... که متضمن حکم به رد دعوی تقابل موکل (بخواسته استرداد الباقی ثمن بیع نامه مورخه...........) میباشد لذا بدین وسیله به دلایل  وجهات ذیل الذکر تقاضای رسیدگی مجدد و نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را دارم.

 

 

هزینه مشاوره حقوقی

 

شرح ماوقع : موکل به دلالت بیع نامه مورخه ...... یک قطعه زمین با حدود اربعه معین را به تجدیدنظرخوانده(آقای ...........) در قبال مبلغ.............ریال انتقال می دهد، و از مبلغ مذکور  ........... تومان از تجدیدنظرخوانده طلبکار می باشد. موکل جهت مطالبه الباقی ثمن به میزان مبلغ فوق الذکر، لاجرم مبادرت به طرح دعوی مطالبه الباقی ثمن بیع نامه  به میزان ........... موصوف بطرفیت تجدیدنظرخوانده می نماید. تجدیدنظرخوانده آقای .......... در جلسه رسیدگی مورخه ............، بشرح منعکس در صفحه......... صورتجلسه رسیدگی مذکور عنوان داشته (که مبلغ مذکور را قبول دارم بدهکارم ولی مبلغ تحویل آقای ............ ساکن روستای........... نموده ام و از ایشان نیز رسید پرداخت دارم) در حالی که موکل قویاً منکر دریافت وجه از سوی آقای ........... می باشد و طرفین پرونده در جلسه رسیدگی مذکور (.....) بشرح صورتجلسه مذکور ختم دعوی خود را به اظهارات آقای ............ مشروط نموده اند، به عبارت دیگر طرفین در صورتجلسه رسیدگی مورخه................صراحتاً توافق نموده اند که آقای ............ هرچه گواهی دهد مورد قبول طرفین است.

 

 

تجدیدنظرخواهی

 

1- ریاست محترم شعبه رسیدگی کننده و مستشاران ارجمند، دادگاه محترم بدوی با توجه به توافق اطراف دعوی در صورتجلسه مورخه ............، که اظهار داشتند هرچه آقای .......... گواهی دهد مورد قبول می باشد، قرار استماع گواهی گواه آقای ........... را صادرمی نماید، در جلسه رسیدگی مورخه ......... آقای ......... عنوان داشته نقل به مضمون(که آقای .........(تجدیدنظرخوانده) مبلغ را پرداخت ننموده است) ولی دادگاه، محترم بدوی بدون توجه به اظهارات آقای ........... و صورتجلسه رسیدگی مورخه......... که طرفین دعوی ختم (اختلاف) دعوی خود را به اظهارات آقای ........... مشروط نموده اند، گواهی گواه اقای .......... را از مصادیق  شق 6 ماده 155 دانسته و اظهارات نامبرده را مورد پذیرش قرار نداده است که این استناد، اساساً مخدوش می باشد چرا که اولاً طرفین پرونده طرف نظر از اینکه گواه آقای ......... نفع شخصی دارد یا خیر،در صورتجلسه رسیدگی مورخه ............ اختتام دعوی را به اظهارات آقای ........ ختم نموده اند ولی دادگاه محترم بدوی بدون توجه به صورتجلسه مارالذکر حکم تجدیدنظرخواسته را صادر نموده که مورد از مصادیق بارز شق ج ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد.

ثانیاً: ریاست محترم شعیه رسیدگی کننده و مستشاران ارجمند، دادگاه محترم بدوی در دادنامه تجدیدنظرخواسته اظهارات آقای ........... رد می نماید چرا که آقای ........... را در مانحن فیه دارای نفع شخصی می داند، در حالی که آقای ............ حسب توافق اطراف دعوی که ختم دعوی خود را به اظهارات آقای ........... مشروط نموده اند، به دادگاه جهت ادای گواهی دعوت گردیده است

 2- برخلاف باورداشت دادگاه محترم بدوی، آقای .............. دارای نفع شخصی نمی باشد چرا که نامبرده در پرونده تجدیدنظرخواسته سمتی نداشته (نه خواهان و نه خوانده) فلذا هرگونه اظهاری نماید، ضرری و یا نفعی متوجه ایشان نخواهد شد

 

 

نگارش دادخواست تامین خواسته
هزینه نگارش اظهارنامه
نگارش دادخواست فرجام خواهی 
درباره ما

 

.3- جهات جرح و تعدیل در موارد 154و155 قانون آیین دادرسی کیفری سابق مشخص می باشد و هیچ یک از شقوق در مواد فوق الذکر در مانحن فیه مطابقت ندارد.

ثالثاً: دادگاه محترم بدوی در سطر ........ صفحه ........ دادنامه تجدیدنظرخواسته امضای ذیل صورت جلسه .......... که مورد استناد تجدیدنظرخوانده است قبول دارد آقای ......... ذیل صورتجلسه مورخه.......... امضاء نموده است ولی اظهارات آقای ........... بعنوان گواه قبول ندارد، به عبارت دیگر آقای ......... بعنوان گواه و مسجل صورت جلسه ..... عنوان داشته نقل به مضمون(من صورت جلسه............... را امضاء زدم و چک آقای ........ را به ایشان تحویل دادم ولی وجه مورد ادعای خواهان (آقای .........) را دریافت نکرده ام) دادگاه محترم بدوی اظهارات ایشان را تجزیه و آنجای که ایشان چک را تحویل ......... نموده اند و حتی به ایشان رسید داده اند را قبول دارد ولی اظهارات ایشان را بعنوان گواه مبنی بر اینکه پول را دریافت نکرده اند را به استناد جرح رد می نمایند. که این برخلاف  نظر مقنن در مواد 1282و 1283، 1280 قانون مدنی میباشد علی هذا با عنایت به مراتب معروضه و با توجه به اینکه دادنامه مذکور برخلاف نص صریح ماده 202و 203 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد، و با توجه به اینکه دادگاه به مستندات و دلایل استنادی موکل توجهی ننموده است تقاضای رسیدگی مجدد و نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته و صدور حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواسته به مبلغ ستون خواسته را دارم.

جهت دریافت مشاوره حقوقی ( مشاوره حقوقی تلفنی، مشاوره حقوقی حضوری، مشاوره حقوقی انلاین و رایگان) به وبسایت موسسه حقوقی وکلای تلفنی مراجعه نموده و یا با شماره 09212242670 تماس بگیرید.

 


سوالات متداول

نظرات

ثبت دیدگاه شما

فوق تخصصی

جدول مشاوره حقوقی فوق تخصصی

مدت زمان مشاوره حقوقی اجرت (تومان) پرداخت
10دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 150,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 250,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
30 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 280,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
60 دقیقه مشاوره حقوقی فوق تخصصی با وکیل پایه یک دادگستری 350,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
تخصصی

جدول مشاوره حقوقی تخصصی

مدت زمان مشاوره حقوقی اجرت (تومان) پرداخت
۱۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل 120,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
۱۵ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل 170,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
۲۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل 200,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
۳۰ دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل 260,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
۱ ساعت مشاوره حقوقی با وکیل 300,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
مشاوره حقوقی حضوری 1,000,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
مطالعه اوراق پرونده به همراه 5 دقیقه مشاوره حقوقی توسط وکیل 200,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
نگارش نامه ها و درخواست های اداری 500,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
5دقیقه مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری 80,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
محاسبه فوری دیه توسط وکیل 150,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت
محاسبه فوری مهریه به نرخ روز 200,000 هزار تومان پرداخت آنلاین کارت به کارت

© 2021. وکلای تلفنی . تمامی حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ می باشد.